Инициативата идва от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

 

Екип от експерти на „Световната банка“ начело с Джоана Масик посетиха Бургас и по специално “Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД. Срещата има за цел да популяризира и запознае в детайли с новата Концепция за изпълнение на интегриран регионален подход през новия програмен период 2021-2027 г. В презентацията на експертите се подчерта тезата, че в основа на новата програма ще бъдат партньорствата на всички нива. Ще се обособят 6 основни региона за финансиране, като Бургас попада в Югоизточен. Предвижда се да се подпомагат „меките мерки“, инвестиции в софтуер и обучения.

Много важен елемент от срещата бе обратната връзка, която експертите получиха от инвеститори, намиращи се в Индустриален парк. Добрият опит на бизнеса допринася за по-рационално и по-конкретно внедряване на оперативната програма. Настоящите стратегически консултации и събирането на обратна информация от ключови национални, регионални и местни заинтересовани страни ще подкрепят процеса на проектиране на новия модел за функциониране на Регионалните съвети за развитие (РСР).

 

Малко повече за стратегията на (СРС):

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), като компетентен орган по провеждането на регионалната политика в България, предвижда синхронизиране и по-тясно обвързване на стратегическото планиране на регионалното развитие с програмирането на европейските фондове. В тази посока вече са предприети някои ключови стъпки: Изготвен е първи вариант на социално-икономически анализ на районите с териториална насоченост, за нуждите на всички ведомства и министерства. Работи се по актуализиране на Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) и оформяне на нови интегрирани регионални схеми за пространствено развитие на ниво NUTS 2, които ще са основополагащите стратегически документи за бъдещата оперативна програма за регионално развитие. В допълнителен ход е и подготовката на новите Общински планове за развитие и Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ОПР/ИПГВР) за периода след 2021 г.