I. Съдържание

 

1. заявление за  участие  в  търг – приложение № 1

2. декларация по образец – приложение № 2

3. договор – проект – приложение № 3

          4. наддавателно предложение – приложение № 4

          5. схема-разпределение

           Заповед

         

                    II. Всеки  участник  в  търга  следва  да  представи  следните  документи в запечатан непрозрачен плик, като върху него се посочва имота/обекта, за който се участва, име/фирма на кандидата,ЕИК:

  1. Заявление за участие в търга по утвърдения образец (приложение № 1);
  2. Платежен документ за внесен депозит;                         
  3. Декларация по утвърдения образец (приложение № 2);
  4. Проекто-договор(приложение № 3);
  5. Официален документ, удостоверяващ възникването и актуалното състояние на участник;
  6. наддавателно предложение (приложение № 4), поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, като върху него се посочва имота/обекта, за който се участва, име/фирма на кандидата /наддавателно предложение представлява посочване на началната тръжна цена и броя на стъпките (минимум една стъпка), с които кандидатът предлага същата да бъде увеличена/;

          В  случай, че  кандидатът  участва  чрез  пълномощник, същият  следва  да  представи  изрично  нотариално  заверено  пълномощно в оригинал.

Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

Заповед за търг

Тръжна документация

Схема-разпределение