Публична покана по Глава Осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Строителство на външен напорен канал с канално – помпено съоръжение и участък от площадкова гравитачна канализация за битови отпадъчни води“.

Уникален номер в регистъра на АОП: 9029179

Публикувано на: понеделник, 12 май 2014

Валидно до: събота, 31 май 2014, 17:00

Публична покана по Глава Осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Строителство на външен напорен канал с канално – помпено съоръжение и участък от площадкова гравитачна канализация за битови отпадъчни води“.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9029179