П О В Т О Р Н А   П О К А Н А

за участие в конкурс за избор на обслужващи банки на

„Индустриален и логистичен парк – Бургас ” АД, гр. Бургас

 

                На основание т.4.6 от Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции, представляващи Приложение № 3 към чл.13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и  Решение на СД на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД по Протокол № 31 от 24.09.2013г., „Индустриален и логистичен парк – Бургас ” АД обявява повторна покана за участие в конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

1. Описание на вида и характеристиките на финансовите услуги, за които се провежда изборът:

1.1. Свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки;

1.2. Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и др.

2. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците.

 Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация.

3. Цена за получаване на документацията. Всеки участник може да придобие конкурсната документация от „ЦАОГ“- Община Бургас, на адрес ул. „Александровска“ 26, на цена 50 лева, платими по банков път по IBAN сметка на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД № BG41 CECB 9790 10D3 2152 01, BIC: CECBBGSF на „Централна кооперативна банка“ АД- клон Бургас. За информация участниците може да се обръщат към Аристид Каравидов – изпълнителен директор на дружеството на тел. +359 (0) 876 469246.

4.Списък на документите за участие, които следва да бъдат представени от кандидатите:

4.1. Заявление за участие в конкурса – по образец;

4.2.Декларации: Декларация за запознаване с конкурсните книжа- по образец; Декларация за приемане условията на конкурса за избор на обслужващи банки- по образец; Декларация за липса на конфликт на интереси- по образец; Декларация за неразгласяване на информация- по образец.

4.3. Банково бордеро за закупена конкурсна документация.

4.4. Други, подробно изброени в конкурсната документация.

5. Критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка.

5.1. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта.

5.2. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплекса оценка на офертата съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:

5.2.1. Неколичествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 40 на сто: надеждност на платформа за интернет банкиране- 5%, срок за обслужване на разплащателна сметка- 10%, клонова мрежа- 10%, банков рейтинг, съгласно рейтинговата система на Fitch, БАКР- 10%, предоставяне на овърдрафт/кредити на служители- 5%.

5.2.2. Количествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 60 на сто: лихви по депозити – 40% /1-месечен депозит в лева-10%; 3-месечен депозит в лева-10%; 6-месечен депозит в лева-10%; 1-годишен депозит в лева- 10%/, платежни и свързани услуги- такси и комисионни- 15% /такса за вътрешнобанкови преводи- 5%; такса за междубанкови преводи- 5%; месечна такса- 5%/, гарантирана сума по депозитни сметки- 5%

                Определената в решението на Съвета на директорите комисия ще оценява предложенията по методика, неразделна част от конкурсната документация по следните критерии: К1- Интернет банкиране; К2- Срокове за обслужване на разплащателна сметка; К3- Клонова мрежа; К4- Банков рейтинг; К5- Предоставяне на овърдрафт/кредити на служители; К6- Лихви по депозити; К7- Платежни и свързани услуги- такси и комисионни; К8- Гарантирана сума по депозитни сметки.

                Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати ще се извършва по формулата: K= K1 + K2 + K3+ K4 + К5 + К6 + К7 + К8

                На първо място ще бъде класиран кандидата получил най-висока комплексна оценка К.

                Документите за участие в конкурса се закупуват до 17:00 часа на 03.10.2013г. от „ЦАОГ“, Община Бургас, на адрес ул. „Александровска“ 26. Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 17:00 часа на 03.10.2013г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/ в „ЦАОГ“, Община Бургас, на адрес ул. „Александровска“ 26, до „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД в запечатан непрозрачен плик. Конкурсът ще се проведе на 04.10.2013г. в заседателната зала на Община Бургас на адрес: гр. Бургас. ул.“Александровска“ No 26 от 14 часа.

 

Аристид Каравидов

/Изпълнителен директор на

„Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД/